Būvuzņēmēja civiltiesiskā atbildība

     Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ir jāslēdz gadījumos, kad nepieciešams saņemt būvatļauju un nodrošināties pret trešo personu (kas nav iesaistīti būvniecībā) mantai un veselībai nodarīto kaitējumu. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 454 (skatīt zemāk), pastāv divas apdrošināšanas polises formas: būvētāju (tiek, kas būvē ar pašu spēkiem, neslēdzot Celtniecības līgumu) un būvuzņēmēju (ja tiek slēgts Celtniecības līgums) civiltiesiskā atbildība. Šī apdrošināšana var būt divos variantos:

 

  • ģenerālā polise (apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz gadu par visiem būvobjektiem)
  • Polise vienam konkrētam objektam.

 

   Ja materiālo zaudējumu apdrošināšanas gadījumā Apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs (Apdrošinātais) būtu Pasūtītājs, tad civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā „Apdrošinātais” nozīmē personu, kuras atbildība ir apdrošināta.

 

Savukārt pēc atbildības limitiem:

   Noslēdzot līgumu par būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vienam konkrētam objektam, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 (desmit) procenti no līgumā noteiktās summas vai no to līgumu kopējās summas, kas noslēgti starp būvuzņēmēju un pasūtītāju par būvniecības darbiem konkrētajā būvobjektā, bet ne mazāks kā 10 000 (desmit tūkstoši) latu.

   Taču, būvuzņēmējam noslēdzot ģenerālo polisi, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10 (desmit) procenti no būvuzņēmēja gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 50 000 (piecdesmit tūkstoši) latu.

   Noslēdzot būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 5000 (pieci tūkstoši) latu.

 

 

 

 

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)