Būvniecības garantiju apdrošināšana

   Būvniecības garantiju apdrošināšana darbojas kā garantija darbu pasūtītājam (Apdrošinātajam), ka tas necietīs materiālus zaudējumus gadījumā, ja līguma izpildītājs (Apdrošinājuma ņēmējs) neveiks, atteiksies veikt vai nepienācīgi veiks savas līgumā norādītās saistības.

Būvniecības garantijas ir:

  • Konkursa garantija - garantē atlīdzības saņēmējam izsoles noteikumos noteikto garantijas summu, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs pēc uzvaras izsolē (šo garantiju regulē Publisko iepirkumu likums*, skat. zemāk.):
  •  atsakās slēgt būvniecības līgumu
  • piedāvājuma spēkā esamības periodā maina sava piedāvājuma noteikumus
  •  atsauc piedāvājumu.

 

  • Priekšapmaksas (avansa) garantija - garantē atlīdzības saņēmējam reālo zaudējumu segšanu gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs, saņemot no Apdrošinātā priekšapmaksu, būvniecības līgumā paredzētajos termiņos neveic būvniecības līgumā paredzētos darbus saņemtās priekšapmaksas apmērā.

 

  • Darbu (līgumu) izpildes garantija - garantē atlīdzības saņēmējam reālo zaudējumu segšanu būvniecības līgumā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs noteiktā termiņā nav veicis visus būvniecības līgumā paredzētos darbus.

 

  • Garantijas laika garantija - garantē atlīdzības saņēmējam reālo zaudējumu segšanu būvniecības līgumā paredzētā apjoma robežās, gadījumā, ja apdrošinājuma ņēmējs neveic garantijas periodā atklāto defektu novēršanu.

 

Avots: www.likumi.lv

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības (PDF)