Akcīzes nodokļa apdrošināšana

   Apdrošināt akcīzes nodokļa saistības ir ieinteresētas personas, kuras saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli” noteiktajā kārtībā paredzējušas veikt darbības ar šādām precēm:

·         alkoholiskajiem dzērieniem

·         tabakas izstrādājumiem

·         naftas produktiem

piemērojot atlikto akcīzes nodokļu samaksu

Akcīzes nodokļa nodrošinājuma izmantošanas nosacījumus nosaka:

 1. Likums „Par akcīzes nodokli”;
 2. Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumi Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem”.

Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu pārreģistrējis akcīzes nodokļa nodrošinātāja statusu šādām apdrošināšanas kompānijām:

 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „SEESAM LATVIA”;
 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA”;
 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „Gjensidige Baltic”;
 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „Baltikums”;
 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „Balva”.

Valsts ieņēmumu dienests ar lēmumu piešķīris akcīzes nodokļa nodrošinātāja statusu:

 • apdrošināšanas akciju sabiedrība „Baltijas Apdrošināšanas Nams”.

Par akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecības izmantošanu

Persona, kurai ir izsniegta akcīzes nodokļa vienreizējā nodrošinājuma apliecība (turpmāk – nodrošinājuma apliecība), pēc akcīzes preču saņemšanas:

 • trīs darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) vienkāršotā pavaddokumenta trešo eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.957 „Vienkāršoto akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” vai 
 • trīs darbdienu laikā iesniedz VID pavaddokumenta trešo un ceturto eksemplāru atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumiem Nr.215 „Akcīzes preču pavaddokumentu aprites un kontroles kārtība” vai
 • nekavējoties, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču piegādes dienas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā (datorizētajā sistēmā) iesniedz saņemšanas apliecinājumu atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.307 „Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība”;
 • saskaņā ar likuma „Par akcīzes nodokli” 23.pantu ne vēlāk kā nākamo piecu darbdienu laikā pēc attiecīgo akcīzes preču saņemšanas valsts budžetā samaksā aprēķināto akcīzes nodokli;
 • saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumu Nr.302 „Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem” (turpmāk – Ministru kabineta noteikumi Nr.302) 37.punktu, piecu darbdienu laikā no akcīzes preču saņemšanas aizpilda nodrošinājuma apliecības 10., 11., 12. un 13.aili un iesniedz to kopā ar akcīzes nodokļa samaksu apliecinošiem dokumentiem VID (jebkurā VID Klientu apkalpošanas centrā vai VID Akcīzes pārvaldē);
 • ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā likuma „Par akcīzes nodokli” 23.pantā noteiktā akcīzes nodokļa samaksas termiņa iesniedz VID aizpildītu akcīzes nodokļa deklarāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.300 „Noteikumi par akcīzes nodokļa deklarācijas veidlapām un to aizpildīšanas kārtību” (ja akcīzes nodoklis ir samaksāts pirms akcīzes preču nosūtīšanas, akcīzes nodokļa deklarācija jāiesniedz VID ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas; ja tiek saņemta dabasgāze, akcīzes nodokļa deklarācija jāiesniedz VID 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām).

Nodrošinājuma apliecības derīguma termiņš nepārsniedz vienu mēnesi.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.302 21.punktam, ja beidzies nodrošinājuma apliecības derīguma termiņš, tā zaudē spēku.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.302 22.punktu, ja nodrošinājuma apliecība zaudējusi spēku, tas neatbrīvo personu, kurai ir izsniegta nodrošinājuma apliecība, no iepriekšējām nodrošinājuma saistībām attiecībā uz akcīzes nodokļa samaksu pēc nodrošinājuma apliecības spēka zaudēšanas.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.302 23.punktam VID, pamatojoties uz nodrošinājuma iesniedzēja iesniegumu, nodrošinājumu dzēš pēc nodrošinājuma apliecības spēka zaudēšanas vai pārreģistrācijas, ja minēto nodrošinājumu neizmanto un nodrošinājuma apliecības darbības laikā uzņemtās saistības attiecībā uz akcīzes nodokļa samaksu ir izpildītas.

 

Informācija atjaunota: 07.01.2011

Avots: www.vid.gov.lv