Visu veidu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

   Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sedz zaudējumus, ko apdrošināta persona ar savu darbību vai gluži pretēji bezdarbību var nodarīt trešās personas īpašumam vai veselībai. Kad ar likumu noteiktajā kartībā apdrošinātajam ir pienākums segt zaudējumus trešajai personai.

   Ir vairāku veidu civiltiesiskā apdrošināšanas, kas iedalās obligātajās un veidos, kas nav obligāti.

 

 

 

 

Nr.

Apdrošināšanas veids

Minimālais atbildības limits

Minimālais atbildības limits vienam gadījumam

Minimālais pašrisks

1.

Zvērinata notāra civiltiesiskās atbildības apdrosināšana (01.06.1993. likums „Notariāta likums”; MK noteikumi Nr.227, spēkā ar 09.04.2005.)

Zverinatu notāru individuālajam apdrošināsanas līgumam ir 50000. lati. Zverinātu notāru grupas apdrošināšanas līgumam ir 500000 lati

Nav ierobežots

0

2.

Zvērināta tiesu izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (24.10.2002. likums „Tiesu izpildītāju likums”; MK noteikumi Nr.238, spēkā ar 09.04.2005.)

Tiesu izpildītāju individuālajam apdrošināšanas līgumam ir 30000. lati. Tiesu izpildītaju grupas apdrošināšanas līgumam ir 500000. lati

Nav ierobežots

0

Tiesu izpildītāja likuma 37. pants. (1) Apdrošināšanas līgumā nevar paredzēt paša tiesu izpildītāja risku.

3.

Ar civilās aviācijas darbību saistītā obligātā apdrošināšana

Nav ierobežots

Nav ierobežots

Nav ierobežots

4.

Maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrosināšana (18.12.2007. MK noteikumi Nr.909 „Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu”, spēkā no 01.01.2008.)

5000 lati Juridiskās personas maksātnespējas procesā kreditoru sapulcei ir tiesības noteikt citu apdrošinājuma apmēr, bet ne vairāk kā 10 procentu no paradnieka aktīvu kopsummas, kas uzrādīta kreditoru sapulcē apstiprinātajā bilancē.

5000 lati Juridiskās personas maksātnespējas procesā kreditoru sapulcei ir tiesības noteikt citu apdrošinājuma apmēr, bet ne vairāk kā 10 procentu no paradnieka aktīvu kopsummas, kas uzrādīta kreditoru sapulcē apstiprinātajā bilancē.

500 lati

5.

Kompetento institūciju un speciālista darba aizsardzības jautajumos civiltiesiskās atbildības apdrosināšana (MK noteikumi Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novertēšanas kārtību”, spēkā no 01.01.2009.)

Speciālistam – 10000 lati

Institūcijai 20000 lati

Speciālistam – 10000 lati

Institūcijai 20000 lati

Nav ierobežots

6.

Kases aparātu un kases sistēmu apkalpojošo dienestu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (Ministru kabineta noteikumi Nr.282 „Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kartība”, spēkā ar 06.05.2007.)

20000 lati

Nav ierobežots

Nav ierobežots

7.

Pētnieka un sponsora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana veicot zāļu klīnisko izpēti ( Ministru kabineta noteikumi Nr.172 „Noteikumi par zāļu klīniskās izpētes un lietošanas novērojumu veikšanu, petāmo zāļu makšķerēšanu un kārtību, kadā tiek vertēta atbilstība labas klīniskās prakses prasībām”.)

Nav ierobežots

Nav ierobežots

Nav ierobežots

8.

Prakses ārsta civiltiesiskās atbildības apdrošināsana (24.04.1997. likums „Par prakses ārstiem”; MK noteikumi Nr. 177, spēka ar 15.05.1998.)

1000 lati

Nav ierobežots

Nav ierobežots

9.

Kravu īpašnieku, kas nodod parvadāšanai Latvijas teritorijā bīstamas kravas, civiltiesiskās atbildības apdrosināšana

Nav ierobežots

Nav ierobežots

Nav ierobežots

10.

Latvijas kuģa īpašnieka un ārvalstu kuģa īpašnieka, kura kuģis tiek izmantots LR teritorijā un var pārvadāt vairāk nekā 2000 tonnu naftas, obligātā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (29.05.2003. likums „Jūras kodekss”)

Nav ierobežots

Nav ierobežots

Nav ierobežots

11.

Kuģu aģenta profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (29.05.2003. likums „Jūras kodekss”

Nav ierobežots

Nav ierobežots

Nav ierobežots

12.

Mērnieku unģeodēzistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (14.09.2006. likums „Zemes ierīcības likums”; 01.12.2005. likums „Nekustama īpašuma valsts kadastra likums”; MK noteikumi Nr. 734, spekā ar 03.11.2007.)

Konkrētam objektam – 100% no līgumā (līgumos) noteiktās summas.

Uz gadu par visiem zemes ierīcības vai zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem – 10000 lati

Nav ierobežots

Nav ierobežots

13.

Zverināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta un zverinatu revidentu komercsabiedrības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (03.05.2001. likums „Par zvērinātiem revidentiem”; MK noteikumi Nr. 547, spēkā ar 01.01.2002.)

Zverināta revidenta – pašnodarbinātas personas vai individuālā komersanta minimalais limits ir 30000 lati.

Zverinātu revidentu komercsabiedrības minimalais limits ir 100000 lati.

Nav ierobežots

Nav ierobežots

14.

Kredītiestāžu administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (05.10.1995. likums „Kredītiestāžu likums”; MK noteikumi Nr. 443, spēka ar 28.11.1998.)

1(viens) procents no kredītiestādes aktīvu (mantas) reālās (tirgus) vertības. Ja bankas aktīvu reāla tirgus vertība ir mazāka par 100000 latu, tad minimalais limits ir 1000 lati.

Nav ierobežots

Nav ierobežots

15.

Tūristu iemaksātās naudas drošības garantija (17.09.1998. likums „Tūrisma likums”; MK noteikumi Nr.67, spēkā ar 27.01.2007.)

8 (astoņi) procentu apmerā no nakamā gada plānota pakalpojumu apgrozījuma (nedrīkst būt mazaks par 75 % no iepriekšējā gada apgrozījuma), bet ne mazāku par 20000 latu

Nav ierobežots

Nav ierobežots

16.

Apsardzes komersanta civiltiesiskās atbildības apdrošināsana (11.05.2006. likums „Apsardzes darbības likums”; MK noteikumi Nr. 66 spekā ar 31.01.2009.)

10% no  apsardzes komersanta gada apgrozījuma, bet ne mazāks kā 100000 latu gadā. Zādzības un laupīšanas gadījumā atbildības limits par periodu nevar parsniegt 25% no kopejā atbildības apmēra.

Zādzības gadījumā atbildības limits par periodu nevar parsniegt 25% no kopejā atbildības apmēra.

1000 lati

17.

Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (07.12.2000. likums „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”; MK noteikumi Nr. 319, spekā ar 01.06.2006.)

A klases hidrotehnisko būvju valdītāja atbildības limits 500000 lati

B klases hidrotehnisko būvju valdītāja atbildības limits 50000 lati.

A klases hidrotehnisko būvju valdītāja atbildības limits vienam gadījumam 500000 lati

B klases hidrotehnisko būvju valdītāja atbildības limits vienam gadījumam 50000 lati.

Nav ierobežots

18.

Publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana (16.06.2005. likums „Publisku izklaides un svetku pasākumu drošības likums”; MK noteikumi Nr. 298, spekā 12.05.2007.)

Gadījumā, ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir līdz 100 cilvēkiem – 2000 lati.

Gadījumā, ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir no 101 līdz 1000 cilvēkiem – 7500 lati.

Ja pasākuma laika planots izmantot paaugstinatas bīstamības avotus vai pirotehniku – tad atbildības limits divreiz lielāks.

Par vairāku pasākumu apdrosināšanu minimalais atbildības lmits ir 30000 lati un par vienu gadījumu, skat. tabulu

Gadījumā, ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir līdz 100 cilvekiem – 2000 lati.

Gadījumā, ja plānotais pasākuma apmeklētāju un dalībnieku skaits ir no 101 līdz 1000 cilvēkiem -10000lati.

Ja pasākuma laikā plānots izmantot paaugstinatas bīstamības avotus vai pirotehniku – tad atbildības limits vienam gadījumam ir divreiz lielāks.

Nav ierobežots

19.

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (17.03.2005. likums „Apdrosināšanas un pārapdrošināšanas starpnieku darbības likums”)

1500000 eiro

1000000 eiro

10000 eiro, gadījuma ja ir Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja

20.

Jonizējošā starojuma avotu operatoru civiltiesiskās atbldības apdrošināšana (26.10.2000. likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību”; MK noteikumi Nr.294, speka ar 07.07.2001.)

Veicot darbības ar kodoliekārtām – 4000000 lati gadā.

Veicot darbības ar citiem valsts nozīmes jonizējošā starojuma avotiem – 800000 lati gadā.

Veicot darbības ar lieljaudas jonizējošā starojuma avotiem, kuru kpējā radioaktivitāte ir 106-109 reižu lielāka par Ministru kabineta noteiktajiem limitiem -400000 lati gadā. Veicot darbības ar vidējas jaudas jonizējošā starojuma avotiem, kuru kopējā radioaktivitāte ir 103-106 reižu lielāka par MK noteiktajiem limitiem – 80000 lati gadā. Veicot darbības ar citiem jonizējošā starojuma avotiem, kuru kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 103 reižu parsniedz MK noteiktos limitus – 1000 lati gadā.

Nav ierobežots

Nav ierobežots